Regulamin naboru na szkolenia

REGULAMIN SZKOLEŃ organizowanych dla partnerów BMI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 26, przez firmę BMI Polska sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału partnerów BMI Polska sp. z o.o. w szkoleniach organizowanych przez firmę BMI Polska sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku do chwili jego uchylenia lub zmiany.

§2 Definicje

 • Szkolenie – szkolenie przeznaczone dla partnerów BMI Polska sp. z o.o., organizowane przez firmę BMI Polska sp. z o.o. i prowadzone przez osoby przez nią wskazane;
 • Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie ustalony;
 • Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w zaplanowanym wcześniej terminie została ostatecznie potwierdzona przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia;
 • Organizator – firma BMI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wschodniej 26, 45-449;
 • Partner – współpracownicy oraz inne podmioty wskazane przez BMI Polska sp. z o.o.;
 • Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie (Zgłaszający nie musi być uczestnikiem szkolenia);
 • Uczestnik szkolenia – osoba, wskazana w treści wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, dostępnego na podstronach serwisu www.monier.pl;
 • Potwierdzenie – wiadomość e-mail, przesłana do Zgłaszającego, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia;
 • Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji poprzez wiadomość e-mail przez Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika ze szkolenia;
 • Zgłoszenie  – wypełniony przez Zgłaszającego formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, dostępny na podstronach serwisu www.monier.pl.

§3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest w następującej formie:

  • przez terminarz szkoleń, publikowany na podstronach serwisu www.monier.pl,
  • w toku innych czynności o charakterze marketingowo-informacyjnym, adresowanych do partnerów BMI Polska sp. z o.o.

 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie przez Zgłaszającego lub Uczestnika formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, opublikowanego na podstronach serwisu www.monier.pl.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego przez Zgłaszającego lub Uczestnika formularza, Organizator w terminie siedmiu dni roboczych prześle na adres e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 5. Zgłoszenia nadesłane po zamknięciu listy zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Zgłaszający lub Uczestnik zostatnie o tym niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną – podobnie jak zostanie powiadomiony o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia dla Uczestników umieszczonych na liście rezerwowej. Postanowienia §6 stosuje się odpowiednio – Zgłaszający lub Uczestnik decyduje o uiszczonej opłacie za szkolenie i może wydać dyspozycję o zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek bankowy z którego dokonana była płatność, lub o pozostawieniu wpłaconych środków na rachunku Organizatora tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu odbywającym się w kolejnym terminie.

§4 Typy szkoleń oraz opłaty za uczestnictwo

 1. Typy szkoleń oraz opłaty za uczestnictwo w szkoleniach podane są w załączniku numer 1, który stanowi integralną część regulaminu.
 2. Opłaty za uczestnictwo w szkoleniach określone w załączniku nr 1 podawane są w kwotach brutto i netto. W przypadku zmiany typu i nazwy szkoleń, cen i/lub ustawowej zmiany stawek podatku VAT, podane kwoty wymagają jedynie aktualizacji załącznika nr 1, co nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga ponownej jego akceptacji.

§5 Warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz warunki płatności

 1. Cena za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje koszty zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania szkolenia. Cena za uczestnictwo w szkoleniu nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingowych, itp.
 2. Zgłaszający lub Uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w szkoleniu po otrzymaniu potwierdzenia wpisu na listę uczestników, najpóźniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem szkolenia. Ewentualne odstępstwa w tej kwestii winny być uzgodnione z Organizatorem w formie pisemnej – e-mail.
 3. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu Zgłaszający lub Uczestnik wnosi na rachunek bankowy Organizatora w Deutsche Bank AG 27188000090000001102926000.
 4. W tytule przelewu należy wskazać: miejsce, datę szkolenia, ilość uczestników oraz dane Zgłaszającego lub Uczestnika.
 5. Stosowna faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie do 7 dni po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Organizatora, na podstawie wskazanych przez Zgłaszającego lub Uczestnika danych, i przesłana na adres wskazany w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Na żądanie Zgłaszającego lub uczestnika, Organizator wystawi i prześle mu fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

§6 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania w terminie do ośmiu dni przed zaplanowaną datą jego rozpoczęcia.
 2. O fakcie odwołania szkolenia lub zmianie jego terminu Organizator informuje Zgłaszającego lub Uczestnika, informacja taka przesłana zostanie za pomocą wiadomości e-mail, na adres wskazany w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 3. W wypadku odwołania szkolenia przez Organizatora lub zmianie jego terminu, Zgłaszający lub Uczestnik decyduje o uiszczonej opłacie za szkolenie i może wydać dyspozycję:

  • o zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, lub
  • o pozostawieniu wpłaconych środków na rachunku Organizatora tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu odbywającym się w innym terminie.

 4. Organizator poinformuje Zgłaszającego lub Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail o wyznaczeniu innego terminu szkolenia.

§7 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga przesłania stosownej informacji na adres e-mail Organizatora. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

  • do czternastu dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu lub Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty;
  • do siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu lub Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty;
  • krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia – wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku wystawionej faktury korygującej, Uczestnik/Zgłaszający na szkolenie jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie dokumentu (data i podpis) zgodnie z ustaleniami księgowości Organizatora.

 2. W indywidualnych wypadkach Organizator może podjąć decyzję o niepobraniu opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym, niż czternaście dni przed jego rozpoczęciem.
 3. W przypadku braku obecności Uczestnika na szkoleniu bez formalnej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu - wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. W indywidualnych wypadkach Organizator może podjąć decyzję o zwrocie całości lub części opłaty lub wyznaczyć Uczestnikowi inny termin szkolenia.
 4. W każdym czasie Zgłaszający lub Uczestnik mogą wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia w miejsce wcześniej zgłoszonego. Zmiana wymaga przesłania stosownej informacji na adres e-mail Organizatora.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestnika na potrzeby związane z niniejszym Regulaminem jest Organizator.
 2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych oraz pod numerem telefonu 77 541 20 00, bądź mailowo na adres: support_pl@bmigroup.com.
 3. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: za pośrednictwem adresu e-mail bmipolska.rodo@bmigroup.com, lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu:

  • przeprowadzenia Szkolenia, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (realizacja umowy);
  • realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z przeprowadzeniem Szkolenia, w tym udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń).

 5. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Szkoleniu.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Szkolenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa.
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie której dane dotyczą, a przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych.
 8. Uczestnik posiada prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; szczegółowe informacje dostępne są na stronie uodo.gov.pl/pl/83/155.

 9. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu rozstrzygał będzie Sąd w Opolu.
 3. Uchylenie lub zmiana niniejszego Regulaminu nastąpi w formie informacji zamieszczonej na stronie https://bmipolska.pl.